Algemene voorwaarden

 1. Definities; In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
  • Opdrachtnemer: Eigenaar, werknemers en zelfstandige artiesten die werken in het pand gevestigd te Oss aan de Spoorlaan 2, te noemen Loek At Tatt:

 

 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Loek At Tatt tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door Loek At Tatt wordt behandeld of aan wie Loek At Tatt producten of diensten levert.

 

 • Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Loek At Tatt en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Loek At Tatt en Opdrachtgever, waarbij Loek At Tatt als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Loek At Tatt worden afgeweken.
  • Alle leveringen van producten en/of diensten door Loek At Tatt worden zonder enige uitzondering geleverd door, onder contract lopende, Loek At Tatt personen en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Loek At Tatt zijn ingeschakeld, zoals gast tatoeëerders of beeldend therapeuten.
  • De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Loek At Tatt aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Loek At Tatt gehanteerde Algemene Voorwaarden.

 

 1. Eigen verantwoording en eigen risico
  • Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Loek At Tatt worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
  • Door opdracht te geven aan Loek At Tatt tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Loek At Tatt aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
  • Door opdracht te geven aan Loek At Tatt tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij/die in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of iets dergelijks) en dat zijn/haar/diens behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerker van Loek At Tatt of derden in gevaar kan brengen.
  • Loek At Tatt behandelt geen personen jonger dan 18 jaar.
  • Loek At Tatt heeft altijd het recht om aan Opdrachtgever te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Loek At Tatt het recht de opdracht te weigeren.
  • Tatoeages van teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.
  • Nadat er een tattooafspraak is gepland, zal Loek At Tatt de Opdrachtgever vragen om een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt verrekend bij het afrekenen van het resterende bedrag mits, de Opdrachtgever op tijd en aanwezig is op de gemaakte afspraak. Mocht de Opdrachtgever de gemaakte afspraak willen verzetten en/of annuleren dan dient de Opdrachtgever dit uiterlijk 14 dagen van tevoren te doen. Wordt de afspraak na het termijn van 14 dagen geannuleerd, of is de artiest al begonnen aan je ontwerp, dan zal de aanbetaling in rekening worden gebracht door Loek At Tatt.
  • Wanneer er sprake is van een annulering wegens een situatie betreffend overmacht, bijvoorbeeld ziekte, dan wordt de Opdrachtgever geacht om dit zo snel als mogelijk en telefonisch te melden aan Loek At Tatt. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig (4 uur voor de afspraak) aan deze eisen heeft voldaan, zal Loek At Tatt genoodzaakt zijn om de reeds betaalde aanbetaling van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.
  • Wanneer de aanbetaling is betaald, zal de Opdrachtgever 2 werkdagen voor de afspraak het tattoo ontwerp ontvangen. De Opdrachtgever kan kleine aanpassingen doorgeven. Wanneer er grotere aanpassingen voldaan moeten worden, kan het zijn dat de afspraak verplaatst moet worden.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Door opdracht te geven aan Loek At Tatt erkent Opdrachtgever dat Loek At Tatt een inspanningsverbintenis heeft. Loek At Tatt zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Loek At Tatt kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Loek At Tatt is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar/diens opzet of grove schuld is te wijten.
  • Voor het geval Loek At Tatt aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Loek At Tatt voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
  • Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Loek At Tatt terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
  • Loek At Tatt bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen.
  • Loek At Tatt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

 

 1. Garantie

Loek At Tatt gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  • Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen Loek At Tatt en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Oost-Brabant, behoudens indien Loek At Tatt als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 2. Conversie
  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 3. Slotbepaling
  • Het laten zetten van een tatoeage door Loek At Tatt is te allen tijde op eigen risico zowel bij mondelinge als schriftelijke overeenkomst.
  • Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en artiesten die een stoel huren bij Loek At Tatt. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of stoelhuurders voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.
Naar de inhoud springen